Nieuw adres: Tiendenschuur, Kerkblokstraat 4, 2990 Loenhout

 

 

 

De heemkundige kring Wesalia II werd opgericht in 2000.

 

 

 Een initiatief van Stan Dirven  

 


Stan Dirven
 

 

in samenwerking met het gemeentebestuur en het Davidsfonds Wuustwezel.

 

 


 

EVEN KENNISMAKEN 

HEEM
woonplaats - vaderland
 
HEEMKUNDE
lokale, folkloristische geschiedenis
geschiedenis van een streek en haar bewoners
 
HEEMKUNDIGE KRING
groep van zeer geïnteresseerde, gemotiveerde mensen, die willen samenwerken om van die plaatselijke, folkloristische geschiedenis van de eigen streek en haar bewoners zoveel mogelijk te weten te komen, 

te verzamelen en te bewaren voor het nageslacht.


 

De eerste "Oudheidkundigen Kring van Wuustwezel" werd opgericht in 1926.
Van 1926 tot 1940 werd het tijdschrift "Wesalia" uitgegeven.

 

 

 

 

 

Uit “WESALIA”

Orgaan van den oudheidkundigen kring van Wuestwezel

Eerste jaargang - 1926 / 1

 

TER  INLEIDING

.......

Wel is waar zijn wij van huis uit gehecht aan ons geboortedorp, omdat er eens ons wieg heeft gestaan, omdat vader en moeder daar nog leven en werken om het dagelijks brood, misschien grootvader en grootmoeder er gewonnen en geboren zijn, omdat wij er ons stoffelijker wijze thuis gevoelen.  Maar wij beseffen niet genoeg dat wij in dien zelfden huiskring meer nog dan van het stoffelijke, de geestesgesteldheid, de gedachten, de gewoonten, den aard onzer voorouders in ons hebben opgenomen, in een woord dat in ons leeft een zelfde zielsgemeenschap, die één en dezelfde blijft de eeuwen door, met het verleden. Neen, het verleden is niet dood; het leeft nog te midden van ons; het leeft nog in de gebroken stem onzer ouderlingen, telkens zij ons door hun vertelsels den goeden ouden tijd weerspiegelen;  het leeft nog immer voort in onze jeugd, telken male zij nieuwjaar  viert en ons met een “ ‘k wens u een “zaolig nieuwjaor” komen vergasten

.....

Het verleden is niet dood, al is er ook meest al het stoffelijke van vergaan. Talrijke oorkonden, archieven, voorwerpen, oude gebouwen spreken ons nog van menige blijde of droevige bladzijde uit het levensboek onzer voorouders. 

.....

De geleerde boeken der gezaghebbende geschiedvorsers, de oude schriften die bij onze gilden of in het gemeentearchief bewaard zijn gebleven, zijn als getuigen van voorbije grootheid. Een streek als de onze waar het wemelt van de prachtige kerken, van kunstschatten van allen aard uit de voorvaderlijke tijd …. dat alles is een duizendvoudig echo uit het verleden dat ons toeroept : ‘t Verleden  leeft nog te midden van u; het spreekt nog immer tot het hart en … wellicht luistert gij niet.

.....

Zou het dan niet te betreuren zijn, zo in onze gemeente, die zo rijk is aan overblijfselen van het verleden, al die schatten maar verder al rustend moesten blijven roesten en meer en meer het aas worden van knaagdieren?   Zeer spijtig is het dat de tand des tijds er reeds zo onverbiddelijk heeft onder geruizemuisd. Het verleden dat er onder ligt, is het onze; het hoort ons toe; het spreekt ons over onze eigen bloedverwanten; wij mogen ons zo maar niet blijven afzonderen van dezen die ons zijn voorgegaan.

.....

Daar ligt de betekenis van het stichten van den OUDHEIDKUNDIGEN KRING (en ook van onze heemkundige kring).  Ons doel is U de invloed der plaatselijke geschiedenis te leren waarderen.

.....

“Menschen van Wuestwezel”  “WESALIA” wil voor u een weldoende zon zijn die in elkeen uwer woningen met haar warme stralen de zoetste herinneringen doet binnendringen.  Van zo velen der uwen zal  “Wesalia” u weten te vertellen uit den goeden ouden tijd.  Op menige bladzijde zult gij er de taal horen van dezen die u zijn voorgegaan,  wier woord u aangenaam zal in d’oren klinken en wier werken u zullen doen waarderen.

Van zo velen der uwen zal het de gedachtenis weten op te frissen, terug de ladder van uw stamboom doen opklimmen, van grootouders tot overgrootouders tot in het diepste verleden…                                                       

 

De  REDAKTIE

 

 


 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd willen meewerken 
aan de verdere uitbouw van het archief van de "Heemkundige kring Wesalia II"