KERKARCHIEF LOENHOUT

I - OUD ARCHIEF (d.i. voor 1802)

A - REGISTERS

FARDE 1

1

1746 - 1880

Manuale proventum, benificiorum, sive cappellanarium ecclesiae de Loenhout, scilicet S. Trinitatis, sive S. Spiritus.S. Mariae Virginis, S. Quirini, S. NicolaÔ,et S. Georgii, ad Usum fr. Lucae Van Geel, vicarii in LH anno 1746

FARDE 1 en 2

2

1759

Statuten ende ordonnantien van het broederschap van het alderheylighste sacrament ingesteld binnen den dorpe ende heerlijckheydt van Loenhout den eersten january onder de protecte van den H. Vader Bernardus.
Bevat: rekeningen, statuten en leden v/h broederschap
Rekeningen v/d dekens der confrerie v/d lichtdragers van den H. Roosenkrans.

FARDE 2

3

1616

Extract uyt den manuael der kerck van LH des jaers 1616

B - ALGEMEENHEDEN

4

1778

Status fundationum ecclesiae de Loenhout juxta manuale pastoratus

FARDE 3

5

1673

Manuale fromentuum benificiorum capellaniarum ecclesiaede Loenhout, S. Trinitatis sive S. Spiritus, S. Mariae Virginis, Matris, SS. Nicolaii et Quirini, S. Georgii scriptum par p. fr. Stephanus van Diependael, vicepas- torem in Loenhout anno 1673

C - OORKONDEN

6

09/03/1411

Testament van Luyc Markus zoon vande Eyke en zijn vrouw Katelyne vanden Munte

7

21/05/1471

Peter vanden Bogaerde en Heynrich vanden Bogaerde, gebroeders schenken zisters rogge aan de armen te LH

8

13/01/1499

Testament van Heynric Van Aken

D - KERK

  - GEBOUWEN EN ONDERHOUD

9

31/03/1569

Verdeling van gronden en goederen voor Cornelis Peeter Theus ende Machiel Van Staeyen

10

12/11/1674

Rekeningen door Joannes Marcelli voor ontvang en uitgaven der kerk

11

20/10/1678

De heer Pachier Melliar(?) klokkegieter te Antwerpen ontvangt opdracht om een nieuwe klok te gieten voor de kleine toren te Loenhout

12

24/01/1705

Oplossing der moeilijkheden rondom de afbetaling van het orgel  op 2 okt. 1683 te Antwerpen bij Joannes Bapt. Forcivil ,orgelmaker, besteld, in 1695 gemaakt.

13

1712

Arbeidsloon en geleverd materiaal voor herstel toren te Loenhout. Met betaling van 14 mei 1713.

14

12/11/1715

Afrekening door Jean FranÁois Van Elsacker secretaris en mede voor zijn vader Peeter van Elsacker over gedane zaken voor de kerk

15

09/09/1740

Moeilijkheden vanwege Magdalena Tappers, vrouw van Jan Mattheus van Elsacker over betaling der lambrisering der kerk.

16

1746

Rekeningen en afbetalingen der kerkmeesters v. LH

17

08/01/1750

Voorgelegde rekening van Michiel van Elsacker, kerkmeester voor het jaar 1744

18

1790

Manuel ofte legger van de rente ende cijnsen competerende de kerk v/ LH van het jaar 1790

19

1792

Kerkrekeningen voor het jaar 1792

20

31/03/1794

Rekening van Nicolaus Joris van Elsacker kerkmeester over inkomsten en uitgaven

  - TESTAMENTEN

21

05/03/1694

Testament van Mayken Vorselmans, jonge dochter

22

19/10/1702

Testament van Geert Vorselmans en zijn vrouw Barbara Jan Wouters

23

19/01/1710

Testament van Jacobus Meyvis en zijn huisvrouw Pethernel Adriaan Geerts

24

23/04/1714

Testament van zuster Maria Beyers

25

30/12/1716

Testament van Mayken Cornelis Vande Mirop en Peter Michiel Van Breda, hare man

FARDE 4

26

26/10/1718

Testament van Anthoni Jan Quirijnen en zijn huisvrouw Jenneken Corneli Verhaert

27

17/04/1720

Testament van Jan Anthonis Reyns

28

22/08/1721

Testament van Mattheus Van Ghilse, jongman

29

10/05/1733

Testament van zuster Maria Keirselmans, geestelijke dochter

30

16/10/1733

Testament van Petrus Jordens

31

12/08/1939

Testament van Guillaume Kenis, weduwnaar van Adriana Vergouwen (uittreksel)

32

05/10/1739

Testament van Lombardus Vierling en zijn vrouw Maria Anna van Elsacker

33

07/12/1744

Testament van Peeter Vergouwen en zijn vrouw Cornelia Jacobi Meyvis

34

18/10/1741

Extract uit testament van Clara  vanden Broeck, d.v. Jan en Elisabeth Baetens

35

30/01/1745

Testament van zuster Lucia Van Ditvoorts, geestelijke dochter

36

30/10/1746

Testament van Hendrik Cuypers en zijn vrouw Anna Smets

37

20/03/1750

Testament van Sebastianus Van Mechelen en zijn vrouw Digna van Meroden

38

29/10/1756

Testament van Michiel van Elsacker en zijn vrouw Cornelia Michiel Clarssen

39

02/08/1757

Testament van Anthonius Peeter Doms en zijn vrouw Catharina Cornelii Ooms

40

30/11/1759

Testament van Joannes Ludovicus Aernouts en zijn huisvrouw Elisabeth Heuvelmans

41

04/05/1761

Testament van Clement Jonckers en zijn vrouw Catharina Rennen

42

24/08/1741

Testament van Corneel Adriaan Vermeiren en zijn vrouw Catharina Peeter Huyben

43

16/09/1761

Testament van Jan Van Dijck en zijn huisvrouw Catharina Vande Mirop

44

17/09/1761

Testament van Jan Cornelis Van Tichelen en zijn vrouw Maria Anna Aernouts

45

08/03/1762

Testament van Frans vande Cloot en zijn huisvrouw Cornelia Rombouts

46

22/04/1762

Testament van Joannes Vander Ackerveken en zijn vrouw Anna Maria Vorselmans

47

25/10/1762

Aanvulling op het testament van Jan Van Elsacker

48

30/04/1764

Testament van Joannes De Croes, meester chirurgijn, geboortig v. Kruibeke, woonachtig te Loenhout

49

23/04/1765

Testament van Wouter vanden Heuvel

50

17/01/1778

Testamenten van Michiel Peeter Aernouts en zijn vrouw Cornelia Leenaerts en van Niclaes Huybrecht Goossens

51

20/11/1778

Testament van Frans vanden Cloot (+ 29/12/1793) en Catharina Rombouts, fundatie van een mis's jaars

52

30/11/1781

Testament van Elisabeth Rombouts

53

07/05/1791

Extract uit testament van Peeter vanden Bleeken

  - OBLIGATIES, RENTEBRIEVEN

54

01/07/1662

Kapitaal van 5200 gulden door mej. Suzanna vanden Bossche, geestelijke dochter, wonend te Antwerpen, uitgezet op heerlijkheid van Loenhout mits voorwaarden.

55

12/05/1666

Obligatie vanwege Suzanna Vanden Bossche, bejaarde geestelijke dochter van Jan Bapt. Perez de Baron, kanunnik

56

15/05/1669

Obligatie van Jan Geerssen de Roye en zijn vrouw Jacobmijntien tien Peeter Arnouts aan Michiel Van Elsacker.

57

1672

Obligatie van de  weduwe en kinderen van wijlen Gabriel Van de Bleeke, aan Jan Marcelli, schout te LH ten behoeve van de kerk.

58

26/02/1672

Obligatie van Anthoni Quirijn Willems aan Michiel v Elsacker.

59

07/11/1710

Obligatie voor Staes Valentijns vanwege Matthijs  Adriaan Sweerts

60

20/03/1717

Obligatie voor de kerk van Loenhout op Christiaan Jan Vorsselmans en zijn vrouw  Maria Jan Geerts.

61

11/03/1726

Rentebrief van E.H. Vander Wee, Priester te Antwerpen.

62

06/01/1772

Cornelis Lambrecht Janssen met zijn vrouw Petronella Aernouts kopen grond  op 't Molenakker met last van jaargetijde voor Guillaume Vercauteren

63

17/03/1773

Verkoop van hofstede, waarop een verplichting staat van jaargetijde voor Michiel Jan Van Elsacker.

64

27/11/1779

Rente van Christianus Vorsselmans en zijn vrouw Catharina Janssens, koop met verplichtingen voor de kerk.

65

12/02/1783

Rentebrief voor Lambertus Vergouwen  van 100 gulden ten laste van Cornelis vanden Buys en zijn vrouw

66

11/10/1788

Rentebrief van 500 gulden vanwege Arnoldus Holemans en zijn vrouw Joanna de Lattinne met codicille van testament en casus over geldigheid.

67

05/08/1789

Een kapitaal van 80 gulden voor de kerk van LH ten laste van Jan Dionyius Van Dijck en zijn vrouw Adriana Cornelia Mertens.

68

05/01/4791

Stichting van misse ten voordele van zuster Magdalena van Elsacker, gesupprimeerde religieus.

69

27/06/1793

Rentebrief voor de kerk van Loenhout van 50 gulden bezet voor jaargetijde van Amandus Theunis.

E - PASTOOR EN PASTORIE

70

1616

Manuaelboek ... geschreven door fr. Nicolaus De Moor
(uittreksel) Kopie 25/04/1832

FARDE 5

71

1694-1708

Ontvangsten,schulden en uitgaven van pastoor Benediktus Altuna.

72

25/04/1696

Nivardus Cornelissens klaagt bij de bisschop over het werk en de moeilijkheden voor de missen van het "benefice castrael" .

73

1708-1718

Ontvangsten, uitgaven en schulden van pastoor Bonaventura vander Haegen

74

03/08/1712

Pastoor v.der Haegen heeft 200 gulden geschonken aan Peer Jan van Dijck voor de armen van Loenhouts mits intrest

75

1718-1747

Ontvangsten, uitgaven en schulden van Felix Vlemincx pastoor te Loenhout.

76

1718-1746

Ontvangsten, uitgaven en schulden van pastoor Felix Vlemincx

77

27/02/1720

Pastoor Felix Vlemincx heeft 500 gulden kapitaal afgelegd voor mej. Anna Catharina Bode, begijntje te Hoogstraten.

78

1721

Manuaelboek ... van fr.MichaŽl de Weerde,onderpastoor te Loenhout in 1721.

79

17/09/1733

Rekening, ontvangen en uitgegeven vanwege pastoor Felix Vlemincx

80

06/03/1734

Petrus Herry, heer van Loenhout, koopt een hoeve, nu afgebroken, met verplichtingen voor de kerk.

81

24/01/1735

Jan Geert van Dijck en Corneel van Dijck huren van de kapelaan Felix van Borckom gronden aan de windmolen van Loenhout.

82

09/05/1746

Schuldbrief van Cornelis Wouter Ooms en zijn vrouw Jenneken vande Cloot van 150 gulden aan Lucas van Geel, onderpastoor.

83

11/09/1753

Onderpastoor Felix van Borkom heeft een loope rogge 's jaars op het Brems-acker.

84

02/05/1754

Verhuring van gronden aan het Molenbosch door kapelaan Felix van Borkom.

85

06/02/1761

Huurcontact tussen pastoor Humb. de Munck en Jan Peter Kenis voor de gronden "de oude pastorij".

86

13/06/1761

Fr. B vanden Bossche, provisor van de abdij, geeft verslag over wat de abdij aan de heer van Loenhout schuldig is.

87

01/10/1762

Dispensatie voor het huwelijk van Jacobus Peeters en Margaretha Deny - verwantschap in 2de en3de graad.

88

06/12/1766

Dispensatie voor huwelijk van jan Bertel Peeters en Maria Augustijns. Verwantschap in de 2de graad.

89

1769-1788

Betalingen en schulden van pastoor Delgado.

90

1769 en vlgd

Geschreven predikaties voor zusters, door Goswinus Delgado, pastoor te Loenhout (1769-1788).

91

1788 - 1805

Afbetalingen van schuldendoor pastoor Jongelincx.

92

05/08/1788

Waarschuwing vanwege de bisschop van Antwerpen Corn. Franciscus de Nelis, over slechte lezingen.

93

09/05/1789

Getuigenis van Jan Bapt. Arnouts aan pastoor Jongelincx dat hij gedurende ongeveer 20 jaar het zg. mostaardtiendeke heeft opgehaald.

94

24/01/1790

Brief van Cornelius Franciscus Nelis.

95

13/07/1790

Pastoor Andreas Jongelincx verkoopt aan Jan Christiaan van Tichelen een perceel grond aan het Molenbos.

96

26/03/1794

Getuigenis van Cornelis Jan van Antwerpen en Georgius Michiel Martens aan pastoor Jongelincx over de gronden genaamd " de oude pastorij".

97

03/12/1794

Pastoor Andreas Jongelincx verkoopt aan Adriaan Judocus Vroman de gronden "de oude pastorij"  518 roeden om de belastingen te kunnen betalen.

98

28/01/1795

Onderpastoor Bernardus de Lausnoy verkoopt - om decontributie te kunnen betalen - gronden aan Petrus de Lausnoy, advocaat te Brussel.

99

05/12/1795

Pastoor Andreas Jongelincx ontvangt van zijn zuster Anna Maria Jongelincx 100 gulden Brabants om de belasting door de Fransen opgelegd, te kunnen betalen.

100

06/02/1797

Brief van de vicarissen-generaal van het bisdom Antwerpen

F - SINT-QUIRINUSKAPEL

101

19/03/1696

Rentebrief v/d wekelijkse mis in de St.-Quirinuskapel

102

09/03/1743

Cornelius Ignatius van Gaesbeke, schout en medeprovisor der Quirinuskapel tegen Nicolaus van Dijck, die bomen rondom de kapel heeft weggekapt. Onderpastoor: Eugenius De Bruyn

103

1783-1793

Rekeningen voor onderhoud Quirinuskapel.

104

30/01/1796

Rekening van ontvang en uitgave der kapel van St.-Quirinus, opgemaakt voor de agent municipaal Joannes Bapt. van de Wouwer.

105

06/02/1797

Ontvang en uitgave der kapel van St.-Quirinus voor de jaren 1784 - 1792.

FARDE 6

G - H. GEESTTAFEL

106

08/01/1633

Omruilen van gronden en goederen tussen Michiel Van Elsacker en Frans Christiaan Vorselmans

107

10/07/1652

Omruilen van de huidige geesttienden

108

16/07/1660

Kapitaal van 1600 gulden is de heerlijkheid schuldig aan kanununik Jan Baptist de Baron Perez

109

19/04/1673

Transfert van obligatie van Adriaan Smeiren naar  Michiel van Elsacker

110

27/01/1674

Betalingen voor de H.-Geesttafel

111

1674

Betalingen van achterstallige rekeningen en schulden v/mevr. Van Loenhout aan de H.-Geesttafel

112

11/11/1675

Obligatie voor Michiel van Elsacker op Jacobmijn Peeter Aernouts

113

30/10/1683

Lijst v/d hergeweyden ende leenhofsrechten ... door Marcellus Marcelli gemaakt als stadhouder v/d lenen van Marquies van Melin, als heer v. Loenhout en Popendonck.

114

23/08/1684

Joannes Bapt. De Baron, kanunnik laat een gift aan gasthuis te Brussel

115

26/11/1685

Omwisseling van renten en goederen tussen Bernardus van Aldenhoven ,pastoor, en Michiel van Elsacker

116

27/11/1685

Volmacht aan Michiel van Elsacker om te Hoogstraten te onderhandelen over legaat van 20 000 gulden gelaten door Catharina en Louise de Perez voor het gasthuis te Hoogstraten te Loenhout

117

06/11/1686

Brief van pastoor en de H.- Geestmeesters aan de bisschop van Antwerpen om de  verschillende oude renten uit te zuiveren, met  antwoord

118

26/05/1688

Houding van de vrijheid van Hoogstraten tegenover het legaat van de mej. De Perez

119

12/05/1690

De goederen van de weduwe Peeter vanden Berght worden opgemeten.

120

12/03/1695

Akkoord tussen Loenhout en de familie de Perez om het legaat voor de stichting van een gasthuis te Hoogstraten of te Loenhout aan de armen v/ Loenhout te geven.

121

01/06/1699

Volmacht vanwege schout en schepenen van LH aan de secretaris van Elsacker om te Brussel ons proces tegen de comptoir te verdedigen.

122

15/04/1701

Vraag vanwege de pastoor en schout en schepenen van LH over het gebruik v/h kapitaal of legaat v.fam. de Perez - vraag aan bisdom

123

26/07/1706

Borgstelling door J. Van Elsacker voor 200 gulden die familie de Perez schuldig is aan de armen van Loenhout.

124

1712

Uitgaven door de H.- Geesttafel

125

13/08/1715

Rekeningbewijs over verkoop van huis te Brussel door Petrus Herry, als afgevaardigde van Loenhout

126

1715/1716

Bescheiden over verkoop van het huis te Brussel in de Marquiesstraat aan Geraert Vervoort

127

1715/1716

Moeilijkheden tussen Jan Frans van Elsacker en anderzijds pastoor en schout over de H. - Geesttafel

128

24/09/1718

Goedkeuring door pastoor, schout en schepenen over de verkoop van huis te Brussel dat toebehoorde aan armen te LH. .

FARDE 7

129

16/01/1719

Afvaardiging vanwege de pastoor, schout en schepenen van LH. naar Brussel tegen Van Elsacker die niet akkoord gaat met de verkoop v/h huis.

130

12/05/1719

Afbetaling voor de weeskinderen van wijlen Jan Bapt. Ullens.

131

12/06/1719

Afbetaling voor Corneel Van Gestel burgemeester door schepenen van Loenhout

132

1719/1722

Proces rondom het verkocht huis te Brussel en de verhouding met de armen te LH .

133

24/02/1721

Opdracht aan dhr. Elsacker en Cornelis Bertrams om v. abdij van Sint-Bernaards de twee derden v/h rijende thiendeken af te kopen.

134

20/05/1723

De " Heerlijkheid  van Popendonck metten Cheynsboeck huysinghen, molen, enz.  in beslag  genomen toebehorend aan mevr. Bernardina Herry

135

1726/1727

Specificatie voor uitgaven ons van deschout van LH dhr vander Vloet vanaf 1725 / 31 oktober tot 4 november 1737

136

09/03/1728

Vraag aan het leenhof van Brabant om de meubelen v/d douariŤre van Sieghen vrouwe van Loenhout te mogen verkopen om de schulden te betalen.

137

29/03/1731

Schuldbekentenis van Peter Valentijns aan de H.- Geesttafel te Loenhout.

138

30/03/1731

Schuldbekentenis van Jan Impe naan de H. - Geesttafel te LH. .

139

02/06/1731

Afrekening vanwege pastoor Felix Vlemincx over het huis dat ten bate v/ de armen op 12/03/1729 verkocht werd.

140

22/06/1731

Rekening van notaris Guiot voor al wat hij voor de H. - Geesttafel heeft gedaan.

141

juli 1731

Verplichting opgelegd aan pastoor Felix Vlemincx een ld schuld tegenover de H.-Geesttafel te willen voldoen.

142

18/10/1731

Proces tussen pastoor Vlemincx enerzijds ende schout en schepenen van Loenhout anderzijds.

143

26/12/1731

Pastoor, schout en schepenen geven aan de schout Gaesbeek een som om te Brussel LH te verdedigen tegen WW over een gevonden kind.

144

09/06/1733

Afbetaling door gasthuis van Brussel van renten t.b.v. LH. .

145

05/09/1733

Afbetaling door Felix Vlemincx pastoor van inkomsten uit een verkocht huis.

146

17/01/1737

Aanvraag om akkoord met de abdij v. St.- Bernaards en H. - Geesttafel te LH .

147

02/09/1740

Mej. Magdalena Tappers, vrouw van Jan Mattheus van Elsacker stelt een procureur aan ten laste v/d proviseurs van de kerk van LH .

148

28/06/1743

Terugbetaling aan de H. - Geesttafel voor geld gebruikt aan Barbara Kenis.

149

25/03/1747

Lucas Van Geel, onderpastoor te LH, betaalt namens zijn abdij aan de tafel v/d armen 292 gulden

150

08/04/1748

Schout en schepenen hebben v/d H.-Geesttafel 250 gulden ontvangen mits voorwaarden om de "winterquartier" (Franse troepen) te betalen.

151

10/09/1753

Afbetaling door de pastoor v. LH aan de armentafel te LH

152

06/10/1753

Goedkeuring door bisdom Antwerpen  van regeling over bestuur v/d parochiale kerk en de armen v. LH .

153

12/11/1753

OfficiŽle vraag aan Humbertus de Munck pastoor of hij schout  (Van Gaesbeeck de Zittart) wil erkennen als "eerste en opperste provisor vande kercke ende de armen" van LH. .

154

31/12/1777

Betaling door pastoor Goswinus Delgado voor de tafel vande H. Geest .

155

april/mei /1795

Afrekening van erfelijke rente door dhr Rooms aan pastoor Jongelinx als opperprovisor v/d tafel v/d H.-Geest te LH. .

156

29/06/1796

Regeling omtrent nalatenschap van Juf. Adriana van Hooren overleden in St.-Elisabethgasthuis op 16/05/1796.

157

23/06/1798

Christiaan Comperen, koopman te LH aangesteld door municipale administratie v/h kanton WW tot bestuurder der armenkas .

158

28/06/1798

Door de municipale administratie v/ WW worden te LH voor het weldadigheidsbureau benoemd de burgemeester Christiaan Comperen, koopman, Franciscus Elsacker, distributeur, Cornelis Vermeiren, akkerman en Jacobus Felien, winkelier.

H - KOSTER EN ONDERWIJZER

159

1732

Op 6 november 1731 werd priester Vink ontslagen als kosteronder-wijzer. Dispuut over benoeming nieuwe.

160

01/04/1737

Moeilijkheden over aanstelling van schoolmeesterkoster.

161

18/06/1778

Regeling met Petrus Rouben secretaris,als gemachtigde van de heer jonker Joannes Josephus Walckiers de Gammariage over intrest genoten door G. Aerts, organist te Loenhout.

162

02/06/1778

Rente op de gemeente van LH ten voordele v/ organist te Loenhout.

163

22/01/1792

Proces nopens de aanstelling van koster - onderwijzer van schout en schepenen tegen pastoor Jongelinx

FARDE 8

I - STUKKEN DIE NIET BIJ ARCHIEF VAN LOENHOUT BEHOREN

164

 

Familiedossier v/d stam Rosa-V/Genechten  en voorzaten.
Deel I

165

 

Deel II

166

 

Deel III

II - NIEUW ARCHIEF ( d.i. na 1802 )

A - REGISTERS

FARDE 9

173

 

Register der inschrijving in de broederschap van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel.

174

 

Verzamelboek van de vaste goederen, renten en cijnsen der kerk van Loenhout. Drie delen:

1 - Missen en jaargetijden ten laste v/d kerk v LH
2 - Renten (niet ingevuld)
3 - Cijnsen (niet ingevuld)

175

 

Lijst der ingeschrevene broeders en zusters in het Aartsbroederschap v/d H. Rozenkrans( met ingeschoven stichtingsakte van 3 augustus 1805.(tot 1914)

176

 

Broederschap v/d Gedurige Aanbidding opgericht te Loenhout den 15 januari 1863 + statuten en oprichting der broederschap.

177

 

Genootschap v/d   H. Franciscus Salesius, ingericht in de kerk v/d HH. Petrus en Paulus te LH op 08/12/1868 (met sticichtingsakte v08/10/1869

178

 

Doopregister der parochie van LH onder de pastoor Homans opgesteld voor de jaren 1860-1865

179

 

Anniversaria legenda in ecclesia de Loenhout 1812 ...

180

 

Boek v/d "Sponsalia" 1869 tot 1893 + sponsalia 1779 - 1868

181

 

Boek der aankondigingen der goddelijke diensten - 31 december 183 begonnen

FARDE 10

182

 

Genootschap v/d H; Kruisweg  1862

183

 

Jaargetijden en missen ten laste v/d kerk van LH 1872

184

 

Notitie v/d jaargetijden waarvan het geld is gedeponeerd op de pastorie  1882

185

 

Rekeningboek der kath.  school te LH , begonnen 1879-1880

186

 

Liber neocommunicantium ecclesiae parochialis de LH ab anno 1869.

187

 

Primo communicantes anni 1817 in LH

188

 

Manuaal v/d parochie v/ LH   sinds .. (vermoedelijk v/ onderpastoor De Peuter)

189

 

Doopregister v/d parochie v/ LH - losse katernen opgemaakt onder het bestuur van pastoor Kuypers
Begin : 1848   Einde : 1856

FARDE 11

190

 

Compendium rubricarum generalium missalis

191

 

Verslagboek kerkfafriek 1803/1832, 1877/1942

192

 

Verslagboek kerkfabriek 1849/1912, 1844/1898

193

 

Nota aangaande de pastorale missie te Loenhout in 1836 " met oprichting van een geestelijk verbond tot uitdryving van het vloeken en vuylen klap" - 339 inschrijvingen

194

 

St.-Pietersgenootschap, register v/h genootschap v/d  parochiale kerk van Loenhout

FARDE 12

195

 

Aankondigingsboek v/d goddelijke diensten 1858 ...

FARDE 13

B - Bisschoppelijke brieven

196

23/01/1801

Brief v/ aartsbisschop  Mechelen(J H Franckenberg)

 

1802/1805

Joannes Arm. de Roquelaure

197

1806/1808

Brieven v/ aartsbisschop J.A. de Roquelaere II

198

1809/1817

Brieven v/d vicarissen generaal - sede vacante -

199

1818/1822

Brieven van FranciscusAntonius prins de Mean, aartsbisschop van Mechelen,
primaat der Nederlanden

200

1823/1828

Brieven F.A. prins de Mean II

201

1829/1830

Brieven F.A. prind de Mean III

202

1831/ --

26/01/1831 : sede vacante
1832 : Engelbertus  Sterckx

FARDE 14

C - KERK

1- KERKFABRIEK

Nu volgen per jaar vanaf 1803 t/m 1937 de inkomsten en uitgaven van Kerkfabriek genummerd van 203 t/m 309.
Je vindt ze hier t/m 1925.
203 -  239

FARDE 15

240 Ė 270

 

FARDE 16

 

271 - 305

 

FARDE 17

 

306 - 309

 

2 - AANKOOP EN VERKOOP DOOR KERKFABRIEK /TESTAMENTEN

310

23/07/1833

Testament van Maria Josepha Mad.Bruggemans
(+ 17/06/1859)

311

14/04/1865

Testament van Jacobus Rombouts

312

19/10/1839

Testament van Adrianus Doms, woonachtig op Popendonck (+ LH 22/03/1842)

313

01/04/1843

Aankoop van gronden, deel van de oude pastorij, door kerkfabriek, van mej. Coleta Maria Jeanette Hermans, d.v. Henricus Hermans en Joanna Regina Vromans

314

04/10/1843

Aankoop van land, gedeelte v/d oude pastorij, door kerkfabriek, vanwege J.B. Vromans

315

05/04/1844

Testament van Joannes Moerkinds, landbouwer te LH (+ 19/07/1846)

316

02/04/1847

Aankoop van land, gedeelte v/d oude pastorij, door Kerkfabriek LH, vanwege Petrus Vorsselmans en zijn vrouw Theresia Vromans.

317

01/08/1848

Gift vanwege Anna Catharina Vroman , gronden, gedeelte uit de oude pastorij, aan kerkfabriek LH

D - PASTOORS EN PASTORIE

318

 

Manuaelboek en fondaties in de kerk v/LH /algemeen

319

1817

Losse stukken - uittreksel uit manualen v/1616,...

 

 

 

320

1837/1852

Journaal van betalingen door pastorie

321

1873

Manuaal der renten en andere schulden .... voor Henricus Vorsselmans, kerkmeester

322

1802/04/08/1805

Onder pastoor Andreas Jongelincx

323

08/1805-03/1813

Onder pastoor Bernard de Lausnot

324

1813-10/06/1830

Onder pastoor Guido Rosa 1813-1820 I

325

1813-10-06/1830

Onder pastoor Guido Rosa 1821-1830 II

FARDE 18

326

1830 - 1852

Onder pastoor Bartholomeus Mat. Kuypers
18/06/1830 - 08/05/1852

327

1852 - 1868

Onder de pastoor Dominicus Homans
21/06/1852 - 10/07/1868

328

1868 - 1893

Onder de pastoor Frans Jacobs
25/09/1868 - 25/07/1893

329

1893 - 1911

Onder de pastoor Adriaan Adriaensen
23/09/1893 - 11/05/1911

330

1911 - 1918

Onder de pastoor Jozef Alfons Leers
11/05/1911 - 20/02/1918

E - GODSDIENSTIGE GENOOTSCHAPPEN EN RELIKWIEEN

  - GODSDIENSTIGE GENOOTSCHAPPEN

331

02/10/1814

Confrerie v/d lichtdragers v/d H. Rozenkrans

332

02/10/1814

Lijst der oudernamen v/d lichtdragers v/d H. Rozenkrans.

333

1828 - 1858

Broederschap der lichtdragers - rekeningen

334

04/05/1868

Reglement of statuten v/h genootschap van O.-L.- V. voor de processie van Scherpenheuvel

335

18/05/1873

Aartsbroederschap v/d H.- Familie - Stichtingsakte

336

1881 en vlgd

Lijsten der inschrijvingen op het Zondagsgebed

337

1895

Broederschap van de H.- Scapulier

338

 

Congregatie der Christene maagden ter ere van de onbevlekte ontvangenis v/d allerheiligste Maagd  Maria, moeder van onze Heer Jezus Christus

339

 

Lijst van de broeders en zusters van den derden regel v/d H. Franciscus binnen Loenhout.

340

 

Verering H. Quirinus

FARDE 19

      

- RELIKWIEEN

341

1873

Brieven v/d relikwieŽn in de kerk v/ Loenhout bewaard.
opgemaakt in 1873

1 -

H. Quirinus

2 - H. Antonius van Padua
3 - H. Blasius
4 - H. Bernardus
5 - H. Barbara
6 - H. Lucia
7 - H. Kruis
8 - Van het kleed van O.-L.- Vrouw
9 - Van de mantel van St.- Jozef
10 - H. Petrus   apostel
11 - HH. Petrus en Paulus  apostelen
12 - H. Philomena
13 - Uit geselkolon - uit graf van St.- Joris - beenderen
v/ HH. Mattheus, Lucas, Marcus en Alexander
14 - H. Dominicus

15 -

H. Theresia (Latijnse officiŽle documenten)

F - SCHOLEN  EN  JEUGDOPVOEDING

342

1819 en vgld

Lijst der vormelingen v LH + latere bijgevoegde lijsten

343

1830 en vlgd

Scholen Loenhout / Reglementen en leerlingen

344

1838 en vlgd

Ontvangen voor de universiteit van Leuven

345

1844 - 1859

Verslag over de scholen aan het bisdom

346

1862 - 1877

Verslagen over de scholen aan het bisdom

347

1879 - 1880

Rekeningen v/d katholieke scholen

G - ARMBESTUUR

348

1813 en vlgd

Losse stukken rondom het armbestuur

FARDE 20 Ė 21

Allerlei

 

 
     
 

 

 
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"